HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY I OSM

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ RODZICÓW

KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

DO KLASY I

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 74 W WARSZAWIE

 

OD

DO

DZIAŁANIA

17.02.2020r.

godz. 7:30

20.03.2020r.

godz. 15:30

Rodzice kandydata składają w sekretariacie szkoły:

1)      Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły

2)      Zaświadczenie o korzystaniu przez kandydata z wychowania przedszkolnego lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;

3)      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej

4)      Kartę informacyjną kandydata

23.03.2020r.

godz. 16:00

Badanie predyspozycji – forma grupowa

24.03.2020r.

godz. 16:00

Badanie predyspozycji – forma indywidualna

31.03.2020r.

godz. 14:00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z przydziałem instrumentu głównego.

01.04.2020r

godz. 7:30

15.04.2020r

godz. 15:50

Składanie w sekretariacie szkoły przez rodziców uczniów

1)      Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do OSM I stopnia

2)      Odpisu aktu urodzenia

3)      2 zdjęć legitymacyjnych

20.04.2020r.

godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Uwaga!

  1. Wszelkie dokumenty składane w sekretariacie w trakcie procesu rekrutacji powinny być opatrzone podpisami obojga rodziców/prawnych opiekunów.
  2. Należy ściśle przestrzegać wskazanych terminów i działań.