V Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Mój wymarzony zawód”

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ,zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych /ponadgimnazjalnych m.st. Warszawy do udziału w konkursie wiedzy o zawodach

„Mój wymarzony zawód” 

 

TERMINY KONKURSU

 

I etap konkursu – od 14.01.2019 r. - do 25.02.2019 r.

 

II etap konkursu – od 26.02.2019 r. do 25.03.2019 r.

 

III etap konkursu – 26.03.2019 r. do 30.04. 2019 r. Gala Finałowa – 28.05. 2019 r.

 

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej.
Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziłału!
1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, warszawskie szkoły policealne oraz kształcenie odbywa się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 2. Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form: film, prezentacja lub komiks. Dana praca powinna spełniać kryteria formalne, merytoryczne i artystyczne.  

CELE KONKURSU

1. Pogłębianie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy. Szerzenie wśród uczniów świadomego zainteresowania zawodami, w których kształcą uczelnie wyższe, warszawskie szkoły policealne, czy kształcenie odbywa się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

2. Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na współczesnym rynku pracy.

3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

3. Kryteria oceny prac (prezentacja, komiks lub film):

 Formalne (Prace powinny być podpisane na odwrocie i zawierać informacje: tytuł pracy konkursowej, imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, dzielnica, imię i nazwisko szkolnego koordynatora oraz jego dane kontaktowe-email i nr. telefonu, zgoda rodzica/opiekuna prawnego) Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel – opiekun dziecka. Prace nieopisane nie będą oceniane z powodu braków formalnych.

2 Maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 20, ilość rysunków w komiksie: 4-10, maksymalny czas trwania filmu - 3 minuty.

 Merytoryczne (w pracach powinny pojawić się informacje na temat: nazwa i krótki rys historyczny zawodu, specyfika pracy w danym zawodzie, kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu, drogi kształcenia – szkoły, studia, kursy, umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu, możliwości zatrudnienia, informacje o znanych osobach wykonujacych ten zawód, inne informacje/ciekawostki)

 Artystyczne (zachowana czytelność i estetyka prac konkursowych)

3. Czas trwania konkursu: styczeń 2019 r.– maj 2019 r.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:

I etap, tzw. szkolny: odbędzie się na terenie każdej szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej biorącej udział w konkursie – Komisja Szkolna oceni i wybierze dwie najlepsze prace w kategorii: komiks, prezentacja oraz film.

II etap, tzw. dzielnicowy: sposród przesłanych przez Komisje Szkolne prac każda z 18 Komisji Dzielnicowych wybierze maksymalnie po dwie prace w kategorii: komiks, prezentacja oraz film.

III etap, tzw. finałowy: Kapituła Konkursu oceni nadesłane prace wg. ustalonych kryteriów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

CELE KONKURSU

1. Pogłębianie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy. Szerzenie wśród uczniów świadomego zainteresowania zawodami, w których kształcą uczelnie wyższe, warszawskie szkoły policealne, czy kształcenie odbywa się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

2. Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na współczesnym rynku pracy.

3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

ZASADY KONKURSU

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.

1. Konkurs polega na przedstawieniu przez ucznia wybranego zawodu w wybranej przez niego formie:

 Prezentacja - prezentacja multimedialna w programie np. Power Point lub Prezi na temat ,,Mój wymarzony zawód” oraz zaprezentowanie tej pracy w formie wypowiedzi ustnej, krótkie wystąpienie do 10 minut. Prezentację należy składać w 3 formie nośnika elektronicznego [płyta CD] zawierającego treść prezentacji multimedialnej. Każda płytka powinna być opisana wg schematu zawartego w kryteriach formalnych (podanych we wstępie regulaminu)

 Komiks –od 4 do 10 rysunków wykonanych w formacie A3 dowolną techniką plastyczną. Każda praca powinna być opisana wg schematu zawartego w kryteriach formalnych (podanych we wstępie regulaminu)

 Film - nagranie filmu oraz omówienie przed komisją konkursową swojej pracy. Film powinien być nagrany w formacie otwieranym przez bezpłatne, ogólnodostępne programy typu: Media Player. Czas trwania filmu do 3 minut. Czas na omówienie filmu: maksymalnie 5 minut. Film należy składać w formie nośnika elektronicznego (płyta DVD) zawierającego filmu. Każda płytka powinna być opisana wg schematu zawartego w kryteriach formalnych (podanych we wstępie regulaminu)

2. Uczeń może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

3. Jedna szkoła może zgłosić, co najwyżej dwie prace konkursowe w danej kategorii. Niepełnoletni uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów (zał.1), natomiast pełnoletni podpisanej przez siebie (zał.2).

4. Do pracy konkursowej powinna być dołączona w kopercie podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

ORGANIZACJA KONKURSU

1.I etap konkursu (szkolny): komisja powołana przez Szkolnego Koordynatora Doradztwa Zawodowego ogłasza konkurs w danej szkole i przeprowadza szkolne eliminacje wg opisanych kryteriów.

2. Komisja wybiera dwie najlepsze prace w poszczególnych kategoriach: komiks, prezentacja, film i wysyła je do Wydziału Oświaty właściwego dla dzielnicy m.st. Warszawy.

3. II etap konkursu (dzielnicowy): Koordynatorzy Doradztwa Zawodowego w dzielnicach powołują i uczestniczą wraz z Koordynatorami Doradztwa Zawodowego z poradni psychologiczno-pedagogicznych w pracach Komisji Dzielnicowych.

4. Komisja dokonuje oceny prac konkursowych. Maksymalnie po dwie prace z każdej kategorii: komiks, prezentacja, film Komisja Dzielnicowa przekazuje do Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES ul. Stara 4 (sekretariat WCIES) w godzinach urzędowania. Prace powinny zostać dostarczone w zamknietej kopercie oraz opisane wg następującego wzoru: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, zgoda na udział w konkursie, imię i nazwisko szkolnego koordynatora doradztwa zawodowego, adres mailowy oraz numer telefonu do szkolnego koordynatora.

5. III etap konkursu (finałowy): nadesłane prace zostają ocenione przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st.Warszawy. Kapituła ocenia prace uczniów wg opisanych kryteriów. 4

6. Kapituła przy ocenie prac bierze pod uwagę: zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką, oryginalność i pomysłowość pracy oraz wrażenie estetyczne.

7. Kapituła wyłania sześć najwyżej ocenionych prac przyznając I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Kapituła ma prawo do innego podziału nagród.

8. Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac nastąpi na Gali Finałowej. Autorzy tych prac zostaną uhonorowani wartościowymi nagrodami rzeczowymi. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia.