Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w Zespole Szkół nr 74

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie  zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.( Dz. U. 2017 poz. 1591)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na :
- rozpoznawaniu  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  ucznia
- rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
- rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole
w celu wpierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków  do jego aktywnego  i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół nr 74 udzielają uczniom:
nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści; psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, doradca zawodowy.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy  
z uczniem poprzez zintegrowane działania  nauczycieli i  specjalistów, 

a także w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia
- zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  i zawodu 
- zindywidualizowanej  ścieżki kształcenia 
- porad i konsultacji
- warsztatów
- zajęć specjalistycznych:

  • korekcyjno- kompensacyjnych
  • logopedycznych
  • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
  • zajęć o charakterze terapeutycznym

Korzystanie z pomocy  na terenie szkoły jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z :

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 23

ul. 1 Praskiego Pułku 8

05-075 Warszawa- Wesoła

tel. 22 760 03 87, e-mail:ppp23@edu.um.warszawa.pl

od poniedziałku –  do piątku g. 8.00-20.00    
sobota  g.8.00-12.00

 

Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną CEA  (dla szkoły muzycznej)

Psycholog Agnieszka Abramiuk

ul. Miodowa 24 A,  00-246 Warszawa

tel. 22 635 79 05

dyżury:
środa  g. 15.00-21.00

 

Na terenie szkoły pomocy udzielają specjaliści:

PSYCHOLOG Olga Załęska

tel. 22 879 80 18 w.27

poniedziałek 7.30-13.30
środa 10.30- 13.30

czwartek 7.30- 15.30
piątek 9.30- 13.30

 

PEDAGOG Agnieszka Wardak

doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

tel.: 22 879 80 18 w.27

e-mail: pedagog.zs74@onet.pl

poniedziałek 12.00- 17.30 

wtorek  9.30-15.00

 

NEUROLOGOPEDA Ewelina Lewandowska

Poniedziłek 8.20- 13.55

Wtorek 8.20-13.55

Środa 10.10-12.50

Czwartek  9.15- 16.00

Piątek 8.20-11.50

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY Martyna Majsak

Sala 206