Prawa i obowiązki ucznia Szkoły Podstawowej Nr 254 im. Generała Franciszka Żymirskiego

Na podstawie § 92 statutu Szkoły Podstawowej nr 254 im. Generała Franciszka Żymirskiego

1. Prawa i obowiązki ucznia określa odrębny regulamin, zwany Kodeksem ucznia Szkoły Podstawowej nr 254, będący jednocześnie Kodeksem Ucznia Zespołu Szkół nr 74 .

2. Uczeń szkoły podstawowej ma prawo do:
1) uzyskiwania informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron pracy ucznia oraz ustalenia z nim dalszych kierunków współpracy;
2) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
3) pełnej informacji na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;
4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
5) poszanowania swej godności;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) swobody wyrażania myśli i przekonań , o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
8) korzystania z pomocy doraźnej;
9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
10) nietykalności osobistej;
11) bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
12) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
13) reprezentowania szkoły w konkursach , przeglądach, zawodach itp.; 14) działalności w samorządzie szkolnym;
15) zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;
16) jawnej i umotywowanej oceny;
17) czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek;
18) pomocy materialnej i stypendialnej , w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej;
19) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.;
20) równego traktowania .

3. Do obowiązków ucznia należy:
1) przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego;
2) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych;
3) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
4) zmiana obuwia w miejscu do tego wyznaczonym;
5) unikanie szkodliwych nałogów;
6) naprawa wyrządzonych szkód materialnych;
7) dbanie o zasady kultury współżycia;
8) dbanie o honor i tradycje szkoły;
9) podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu szkolnego;
10) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów;
11) noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości - stroju galowego z tarczą ;
12)szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;
13)szanowanie symboli narodowych i szkolnych;
14) aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym;
15) odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane.
4. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego tylko w sekretariacie szkoły, a na lekcji tylko za zgodą nauczyciela w celach edukacyjnych. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób.