OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

 ZASADY REKRUTACJI DO OSM I st. na rok szkolny 2018/2019

Rejestracja kandydatów odbywa się po dostarczeniu wypełnionej karty kandydata oraz kompletu dokumentów w formie papierowej do sekretariatu Szkoły.

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni kandydata składają w Sekretariacie Szkoły od dnia 19 lutego do dnia 8 marca 2018r. do godz. 16.00:
1.      wypełniona karta kandydata
2.      odpis aktu  urodzenia - ksero
3.      opinia psychologiczna z poradni psychologiczno - pedagogicznej (jeśli  kandydat  był pod opieką poradni lub w sytuacji, kiedy w  bieżącym roku szkolnym kończy 6 lat, ale nie ma za sobą przynajmniej rocznego przygotowania przedszkolnego)
4.      zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia kandydata,  stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia muzycznego

Rejestracja wniosków do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, tj. od 2 do 8 marca 2018r.

Badanie predyspozycji kandydatów do nauki w OSM  I st. odbędzie się w dniach 9 i 12 marca 2018 roku (w godzinach popołudniowych).

Badanie predyspozycji do kształcenia muzycznego obejmuje sprawdzenie ogólnych  predyspozycji motoryczno – rytmicznych (zajęcia grupowe) oraz badanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, intonacji i pamięci muzycznej (indywidualnie).

Od każdego kandydata wymagane będzie zaśpiewanie dowolnej przygotowanej piosenki.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 74

Magdalena Saganowska

Artykuły